Ово занимање се изучава 4 године.

Медицинска сестра техничар је најстарији смер у школи који омогућава стицање најширег образовања преко општих и стручних предмета.

Води рачуна о болесницима уз инструкције надлежног доктора. Користи терапију која је болеснику прописана, надгледа телесне реакције пацијента током припреме за даље третманте, прикупља узорке и прослеђује их на анализе у лабораторију. Врши интензивни надзор телесних промена пацијента код виталних функција ко што су пулс, крвни притисак и температура. Тежи да је болесник удобно хоспитализован и води рачуна о његовој хигијени. Овакав облик рада затева особу која нема присутво гадљивости или било какве осетљивости на крв и остале телесне течности. За успешан рад потребна је љубазност, свест о тежини тегоба пацијената и професионализам у сваком датом тренутку.

Настава се одвија у добро опремљеним школским кабинетима или у здравственим установама у граду. Теоријску наставу из стручних предмета изводе стручни сарадници, односно лекари специјалисти. Медицинске сестре техничари по добијању звања могу да раде на скоро свим одељењима и местима у области здравствене и социјалне заштите.

Наставни план за профил медицинска сестра-техничар:

    I РАЗ. II РАЗ. III РАЗ. IV РАЗ.
Т В Б Т В Б Т В Б Т В Б
ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ  ПРЕДМЕТИ Српски језик и књижевност 3 3 3 3
Страни језик 2 2 2 2
Физичко васпитање 2 2 2 2
Математика 2 2 2 2
Рачунарство и информатика 2
Историја 2
Музичка култура 30
Физика 2 2
Географија 2
Хемија 2
Биологија 2 2
Социологија са правима грађана 2
ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ Aнатомија и физиологија 4
Прва помоћ 60
Латински језик 2
Здравствена нега 2 2 2 3 60 1 8 210 1 10 120
Патологија 2
Микробиологија са епидемиологијом 2
Хигијена и здравствено васпитање 2
Фармакологија 2
Здравствена психологија 2
Медицинска биохемија 2
Медицинска етика 1
Инфектологија 2
Гинекологија и акушерство 2
Интерна медицина 2 2
Хирургија 2 2
Неурологија 1
Педијатрија 2
Психијатрија 1
Предузетништво 2
ИЗБОРНИ Грађанско васп. / Верска настава 1 1 1 1  
Изборни предмет за образ. профил 2 2