Информације о преквалификацији

Школа уписује ванредне ученике за програм преквалификације од 2011. године. Сагласно  чл.57. став 2. Закона о средњем образовању и васпитању („Сл. Гласник РС“ бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018, 6/2020, 52/2021, 129/2021, 92/2023.), лица која су уписала средњу медицинску школу ради преквалификације полажу испите и завршавају школовање по програму прописаном од стране Министарства просвете – као за редовне ученике, након чега им се издаје диплома која је веродостојна дипломи за редовне ученике.

Преквалификацију могу обављати кандидати који имају завршен IV степен средњег образовања (четворогодишњу средњу школу).

Преквалификација у нашој школи се организује за образовни профил МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР.

Кандидати полажу разлику стручних предмета које нису имали у претходно завршеној средњој школи.

Настава (теоријска и вежбе) се одвија у школи и наставној бази (Општа болница Ћуприја), углавном викендом и делом у послеподневној смени.

Да би школа организовала програм преквалификације у једној школској години потребно је да буде пријављено најмање 5 кандидата. Кандидати могу да се пријаве од 15. јула до 31. августа за наредну школску годину. Документа за преквалификацију се могу предати радним данима од 9,00 – 13,00 сати код секретара школе.

Потребна документа за пријаву на преквалификацију су:

  • фотокопије сведочанстава за 1.,2.,3. и 4. разред завршене средње школе
  • фотокопија дипломе завршене средње школе

(фотокопије не морају да буду оверене)

  • молба директору школе

Висина школарине и цена испита наплаћује се према ценовнику који утврђује Министарство просвете.

Особе за контакт:

Оливера Кнежевић, тел. 069/1729150

Секретар школе, Марија Мандић; тел.школе 035/8470-030